Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών Πλοίων (ΔΙΜΕΚΑΠ) Κατασκευή,Ευστάθεια & Ενδιαίτηση