Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής

ΔΕΚΠΑ
Share:    

ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΔΕ.Κ.Π.Α.)

Το Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) καταργήθηκε από την 19-4-2020 και επομένως, από την προαναφερόμενη ημερομηνία, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. να εφοδιάζονται με ΔΕ.Κ.Π.Α. από τη Λιμενική Αρχή. Ιδιοκτήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, παρακαλούνται όπως ενημερωθούν αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην τήρηση κατάστασης επιβατών και πληρώματος και στην υποχρέωση λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου των ανωτέρω πλοίων, όπως αυτές ρυθμίζονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α' 92) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του ν. 4676/2020 (Α' 67) αντίστοιχα.

ΔΕΚΠΑ Θαλάσσιος Τουρισμός