Share:    

ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΔΕ.Κ.Π.Α.)

Ισχύουσες διατάξεις:

-ν. 4256/2014 (Α’ 92)

-αριθ. 3133.1/76888/2016/08-9-2016 Κ.Υ.Α. (Β’ 3061)

Γενικές πληροφορίες:

-Με ΔΕ.Κ.Π.Α. εφοδιάζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή υπό σημαία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής και το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.

-Το ΔΕ.Κ.Π.Α. χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο τα πλοία καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θεωρείται ετησίως από τη Λιμενική Αρχή για ένα έτος οποτεδήποτε πριν τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση ή την τελευταία θεώρησή του (π.χ. ΔΕ.Κ.Π.Α. που εκδόθηκε 15-9-2019 απαιτείται να προσκομιστεί στη Λιμενική Αρχή για θεώρηση το αργότερο έως και την 15-9-2020. Έστω ότι προσκομίζεται 25-01-2020 και θεωρείται. Η θεώρηση αυτή θα ισχύει έως 25-01-2021).

-Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στο έντυπο του ΔΕ.Κ.Π.Α. πραγματοποιείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, εφόσον υποβληθούν σε αυτήν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

-Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του ΔΕ.Κ.Π.Α. εκδίδεται νέο έντυπο, εφόσον υποβληθεί στη Λιμενική Αρχή αίτηση μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αιτούντος περί απώλειας/καταστροφής του εντύπου μαζί με όλα τα προβλεπόμενα για την έκδοσή του δικαιολογητικά και καταβληθεί το αντίτιμο του εντύπου, όπως αυτά αναφέρονται απρακάτω.

-Το ΔΕ.Κ.Π.Α. φυλάσσεται επί του πλοίου και επιδεικνύεται σε έλεγχο κάθε αρμοδίου οργάνου.

-Η μη τήρηση των διατάξεων περί ΔΕ.Κ.Π.Α. επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) στον πλοιοκτήτη, στο νόμιμο εκπρόσωπό του, στον κυβερνήτη και στον χρήστη του πλοίου αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

Για την έκδοση και τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζονται στην Λιμενική Αρχή τα παρακάτω αποδεικτικά:

α. Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου. Σε περίπτωση προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητας, η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι ίση με τη διάρκεια ισχύος του προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητας.

β. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (VERIFICATION) του πλοίου, από το οποίο προκύπτει η αξιοπλοΐα του πλοίου και η ασφάλεια των επιβαινόντων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από το κράτος του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο.

γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης που έχει εκδοθεί από τον πάροχό της.

δ. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του πλοιοκτήτη ή σε περίπτωση εταιρείας του νομίμου εκπροσώπου αυτής, από τα οποία να προκύπτουν ο διορισμός κυβερνήτη και ο ορισμός εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα.

ε. Αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 4211/2013 (Α' 256), εφόσον το πλοίο δεν εξαιρείται της καταβολής του.

στ. Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ικανότητα του Κυβερνήτη για την διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

ζ. Έγγραφο/πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πλοιοκτησία ή η εκπροσώπηση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.

η. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που από την νομοθεσία της χώρας τους δεν προβλέπεται υποχρεωτική η έκδοση των εγγράφων εθνικότητας, ασφαλείας και πλοιοκτησίας ή εκπροσώπησης των περιπτώσεων (α), (β) και (ζ) ανωτέρω για την κατηγορία μεγέθους τους, προσκομίζεται οποιοδήποτε ναυτιλιακό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιοκτησία, η εθνικότητα και το μήκος του σκάφους καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και η ιπποδύναμη των μηχανών που φέρει (π.χ. αποδεικτικό πληρωμής φόρου, έγγραφο αγοράς).

θ. Για την έκδοση του ΔΕ.Κ.Π.Α. απαιτείται e- Παράβολο ποσού ύψους πενήντα ευρώ (€ 50) υπέρ του ΚΑΕ 3435 (https://www.gsis.gr/e-paravolo: Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Λοιπές Υπηρεσίες → Κατηγορία Παραβόλου: ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΉΣ (ΔΕ.Κ.Π.Α.) → Τύπος Παραβόλου: 8147 Αντίτιμο ΔΕ.Κ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπου Λιμενικές Αρχές ή στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλασσίου Τουρισμού (ΔΙΝΕΘΑΤ)/Τμήμα Β’

Τηλ. 2131374179,4487,4186,4152

e-mail: dinethat@yna.gov.gr

Θαλάσσιος Τουρισμός ΔΕΚΠΑ