Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων & Λιμ. Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) είναι αρμόδια για θέματα ασφαλούς διαχείρισης των εταιρειών και πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISM), ελέγχου διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας (maritime security) στα πλοία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες από μη νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου XI-2 της Δ.Σ SOLAS (Κώδικας ISPS), του Ν. 3622/2007 (Α’281), του Κανονισμού 725/2004/ΕΚ και της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, όπως ισχύουν, καθώς και επιθεώρησης και πιστοποίησης των υπόχρεων πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006, μέσω των Ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων

β) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στα Πλοία

γ) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τους Λιμένες

δ) Τμήμα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Πλοίων σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006.

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 2005/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ασφάλεια των λιμένων (L310 της 25.11.2005). Καθορισμός απαιτήσεων, διαδικασιών και τρόπου ελέγχου για την αναγνώριση Οργανισμών Ασφάλειας και την εξουσιοδότηση αυτών από το ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν προκειμένου να τους ανατεθεί το κυβερνητικό έργο της εκπόνησης μελετών Αξιολόγησης Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων, έναντι ενδεχομένων κινδύνων από μη νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725/2004ΕΚ για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις και αξιολογήσεων ασφάλειας λιμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65ΕΚ σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων.(αρχείο pdf)

Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Ασφάλειας (αρχείο pdf)

  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις (αρχείο pdf)
Επιλέξατε μια από τις παρακάτω κατηγορίες