Έκθεση για τις δραστηριότητες Επιθεώρησης έτους 2019