Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Αστακού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217107 ( 9ΟΘΧ4653ΠΩ-ΦΧΜ )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Αστακού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217107 ( 9ΟΘΧ4653ΠΩ-ΦΧΜ )