Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

logoshot espa.png

ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονταιαπό αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευσητων αναγκών στο σύνολο της πολιτικής του Υπουργείουκαι την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας αυτού καιτων εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και λοιπών ενωσιακώνχρηματοδοτικών πηγών. Έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών του Υπουργείου,μέσω του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και του συντονισμού της υλοποίησης έργωνή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα ΕυρωπαϊκάΔιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, των ΕπιχειρησιακώνΠρογραμμάτων του ΕΣΠΑ της εν ισχύ προγραμματικήςπεριόδου καθώς και κάθε άλλου προγράμματος ή/καιχρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςαλλά και άλλων οργανισμών ή φορέων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ είναι υπηρεσία ειδικού σκοπού και εκτός οργανογράμματος του Υπουργείου, υπάγεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκροτείται από δύο μονάδες:

  1. Μονάδα Α’ Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
  2. Μονάδα Β΄ Εφαρμογής Δράσεων, Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

Λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (Α' 265/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, την κ.υ.α. σύστασης122/27.9.2012 (Β΄2662) και την κ.υ.α. αναδιάρθρωσής της83063/25.08.2016(Β΄2643)των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης– Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού–Οικονομικών –Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες η Επιτελική Δομή:

α) Εκπροσωπεί το Υπουργείο προς όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς και σε όργανα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

β) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των πολιτικών του Υπουργείου, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών του και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους τομείς πολιτικής του, καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση αυτού. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των πολιτικών του Υπουργείου.

γ) Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών.

δ) Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για πράξεις που εμπίπτουν στους τομείς πολιτικής του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.). Συνεργάζεται με τη Δ.Α. και παρακολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.

ε) Υποστηρίζει τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τωνεποπτευόμενων φορέων κατά το σχεδιασμό των έργων που εναρμονίζονται με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Υπουργείου.

στ) Υποστηρίζει τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του στην ωρίμανση των εν δυνάμει επιλέξιμων έργων τους και μετά την ένταξη αυτών, στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

ζ) Δύναται να υλοποιεί ως Δικαιούχος πράξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων πράξεων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον απαιτείται, δύναται να αναλάβει και την υλοποίηση των αντίστοιχων αναγκαίων συμβάσεων.

η) Παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου» προς στο Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς για τα έργα τους.

θ) Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών τους που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

ι) Εισηγείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες την εκπόνηση ή συμμετοχή του Υπουργείου σε ερευνητικά προγράμματα (νοούμενα, ως αυτά στα οποία συμμετέχει πανεπιστήμιο ή ερευνητικός - αποκλειστικά ή μεταξύ άλλων-φορέας), ιδίως το HORIZON 2020. Δύναται δε να συμμετέχει και στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, ως εταίρος.

ια) Εκπροσωπεί το Υπουργείο στην επεξεργασία και υλοποίηση προτάσεων και έργων στα εθνικά όργανα παρακολούθησης και υλοποίησης του Ταμείου EFSI, καθώς και στη χρηματοδότηση δράσεων βιώσιμων αναπτυξιακών επενδύσεων και υποδομών ΣΔΙΤ (Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

> ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατά την ισχύουσα Προγραμματική Περίοδο, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ υποστηρίζει, παρακολουθεί, εξειδικεύει και υλοποιεί έργα του ΥΝΑΝΠ, που άπτονται σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

  • Ναυτική Εκπαίδευση – Εξοπλισμός Σχολών Εμπορικού Ναυτικού–Προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης
  • Θαλάσσια Επιτήρηση και Στρατηγική Ασφάλειας
  • Θεσμική Ενδυνάμωση Ψηφιακή Διακυβέρνηση
  • Λιμενική Πολιτική Θαλάσσιοι Λιμένες και Ναυτιλιακές Υποδομές.

> ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ βρίσκεται σε συνεχή διερεύνηση δυνατοτήτων και ευκαιριών συμμετοχής του ΥΝΑΝΠ σε ερευνητικά προγράμματα καθώς με τον τρόπο αυτό αφενός ενθαρρύνεται η εξωστρέφεια μέσω της συνεργασίας με εγχώριες και διεθνείς ερευνητικές ομάδες, αφετέρου αποκτώνται τεχνογνωσία και εργαλεία χρήσιμα για την άσκηση των καθημερινών καθηκόντων των υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.

Σημαντικότερα έργα που η Ε.Δ.ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος είναι:

  • MED OSMoSIS(MEDiterraneangOvernance for Strategic Maritime Surveillance and Safety ISsues) ΣτρατηγικόΈργοπουπεριλαμβάνειτηνσυμμετοχή 7 Κρατών-Εταίρων
  • ANDROMEDA: An Enhanced Common Information Sharing Environment for Border Command, Control and Coordination Systems (www.andromeda-project.eu)

Επιπλέον η ΕΔ ΕΣΠΑ/ ΥΝΑΝΠ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο OPTINETπου συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου βελτιστοποίησης ακτοπλοϊκών δικτύων.

> ΕΣΠΑ 2021-2027

espa.jpg

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της νέας προγραμματικής περιόδου η Επιτελική Δομή συντονίζει τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 στους τομείς αρμοδιότητας και το πεδίο δράσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα συγκρότησε την Ομάδα Χάραξης Πολιτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο σύστασης των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ και προέβη στη διεξαγωγή των ακόλουθων θεματικών και χωρικών εργαστηρίων:

  • Εργαστήρια σχεδιασμού και προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021-2027 στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Δ/νσεων των Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  • Χωρικά Εργαστήριαμε θέμα Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και Νησιωτικός Χώρος, Διευρυμένοι Περιφερειακοί Διάλογοι εν όψει ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιοδιαβούλευσης με τοπικούς φορείς στις τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες (Ιόνια Νησιά, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Β. Αιγαίο) και στις τέσσερις ηπειρωτικές περιφέρειες που έχουν νησιωτικές χωρικές ενότητες (Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Αν. Μακεδονία Θράκη, Αττική).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Andromeda

https://www.andromeda-project.eu/

Interreg-Maris

https://interreg-maris.gr/

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα 

Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/ έργα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS, η οποία αποτελεί  την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (Ν.4622/2019).

Για την υποβολή καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

ANDROMEDA_ATHENS_kick-off_17-18.9.19

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΠΑ 21-27_ΓΓΑΙΝΠ_25.10.19

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 21-27_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ_31.10.19

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧ.ΜΕΣΩΝ ΛΣ_ΠΑΡΑΛΑΒΗ PICKUP_20.12.19

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦ.ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΣΠΑ 21-27_ΚΩΣ_18.1.20

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΣΠΑ 21-27_ΚΡΗΤΗ_3.2.2020

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦ.ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΣΠΑ 21-27_ΚΑΒΑΛΑ_13.2.20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΩΝ Ε.Ν. 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΩΝ Ε.Ν. 2

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς

τηλ: 213 137 1628 / 1727

fax: 213 137 4414

e-mail: eysed.yna@yen.gr