Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, για το έτος 2024, σύμφωνα με συνημμένες στην παρούσα Τεχνικές Απαιτήσεις.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (περίπου 15.600 λίτρα),ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την 31-12-2024.

Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 26.500,00€ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, εσώκλειστη σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την 23/12/2023 και ώρα 13:00 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας / Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας, Νέος Λιμένας Πατρών, τκ 261 10, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.

Share: