Επισημαίνεται ότι από τις 19 Ιουλίου 2022 η ίδρυση των Ν.Ε.Π.Α. πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της εφαρμογής e-Ν.Ε.Π.Α.: https://nepa.gov.gr/

Επισημαίνεται ότι  ΝΕΠΑ οι οποίες είχαν ιδρυθεί έως την 20/04/2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4926/2022 (Α΄82/20-04-2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ως άνω νόμου υποχρεούνται:

α) να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους προς τις διατάξεις του Μέρους Β' του ν. 4926/2022 εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών, ήτοι:  έως 20/01/2023  και

β) ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από Ν.Ε.Π.Α. ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι την 31η.12.2023. Μέχρι την 31η.12.2023, σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τίτλου ανώνυμης μετοχής εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3182/2003 (Α' 220). Για την ονομαστικοποίηση των μετοχών εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 40 και 184 του ν. 4548/2018, χωρίς τη συμμετοχή του Γ.Ε.ΜΗ