Θαλάσσιος Τουρισμός

Share:    

Τακτικός Έλεγχος Ημερών Ναύλωσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής για ανανέωση της επαγγελματικής δραστηριοποίησής του (ΘΕΩΡΗΣΗ)

Ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Ναυλοσύμφωνο

Επαγγελματικά-Τουριστικά Πλοία Αναψυχής

ΝΕΠΑ

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις (Ν.4926/20-04-2022)

Modernization of the pleasure boats and tourist day boats operation Institutional framework, professional / commercial pleasure yacht industry competitiveness strengthening and other provisions (Official Gazette A' 82 2022)

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης του ν.4926/2022 (Α΄82)

Υγειονομικά πρωτόκολλα - εγκύκλιοι

Ηλεκτρονική εφαρμογή “e-CharterPermission”

ΔΕΚΠΑ e-ΜΗΤΡΩΟ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ ΕΕΠΣΕΠΑ