Επαγγελματικά-Τουριστικά Πλοία Αναψυχής

Share:    

Ισχύουσες διατάξεις:

  1. Ν. 4256/2014 /14-04-2014 (92Α΄)
  2. ΠΟΛ. 1209/14 / 14-11-2018/(5092Β΄)
  3. Ν. 4676/2020 / 19-03-2020 (67Α΄)

Γενικές Πληροφορίες:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4256/2014, όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ολικής ναύλωσης καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια είναι υπόχρεα για την καταχώρισή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο πλοίων.

Η εφαρμογή του e-Μητρώου πλοίων βρίσκεται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. {aade.gr/polites/mitroo-ploion} και η είσοδος στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω των κωδικών taxisnet της πλοιοκτησίας. Στον ίδιο ιστότοπο, υφίσταται αναρτημένο βοηθητικό υλικό όπως: Eγχειρίδιο για τον φορολογούμενο, Οδηγίες, Πίνακας Παραβόλων καθώς και Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης ενός Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής ή ενός Επαγγελματικού Τουριστικού Ημερόπλοιου, επέρχεται μόνο με την αντίστοιχη κατάθεση των δικαιολογητικών στην Γενική Γραμματεία του ΥΝΑΝΠ (Γρ. 202), μέσω του «Εντύπου Κατάθεσης Δικαιολογητικών» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑNNEX I. Στο εν λόγω Έντυπο αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς υποβολή.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4676/2020 (Α’ 67) υποβάλλονται, κατ’ εξαίρεση, εντός αποκλειστικής εξάμηνης προθεσμίας από 19/3/2020 έως 19/9/2020, αιτήσεις καταχώρισης στο e Μητρώο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής εφοδιασμένων κατά την 15-9-2019 με άδεια του ν. 2743/99 (Α’ 211) ή του ν. 4256/2014 (Α’ 92) σε ισχύ, οι οποίες δεν υποβλήθηκαν έως την 15-9-2019. Με τις ίδιες διατάξεις ρυθμίζεται και η δυνατότητα ανάκλησης των πράξεων αυτοδίκαιων παύσεων ισχύος επαγγελματικών αδειών που εκδόθηκαν λόγω μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής αιτήσεων τόσο στην περίπτωση που το πλοίο, σε συνέχεια της παύσης ισχύος της αδείας του, δεν καταχωρίστηκε στο e Μητρώο ως επαγγελματικό όσο και στην περίπτωση που καταχωρίστηκε, υπό την προϋπόθεση ότι ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής του θα αιτηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας την καταχώρισή του σε αυτό σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4256/2014.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το e-Μητρώο Πλοίων: 213-137-1482 και 213-137-4522. Ε-mail επικοινωνίας : dinethat@yna.gov.gr

Επισυνάπτεται: Υπόδειγμα Αίτησης Κατάθεσης Δικαιολογητικών/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επισυνάπτεται: Υ1- Απευθύνεται σε όσους δεν κατέθεσαν την έντυπη αίτηση με τα σχετικά δικ/κά για την εγγραφή τους στο e-Mητρώο πλοίων, έως την 15-09-2019 ή την κατέθεσαν μεταγενέστερα και χαρακτηρίστηκαν εκπρόθεσμο

Επισυνάπτεται: Υ2- Απευθύνεται σε όσους κατέθεσαν την έντυπη αίτηση με τα σχετικά δικ/κά για την εγγραφή τους στο e-Mητρώο πλοίων, μετά την 15-09-2019 και για τα πλοία των οποίων, εκδόθηκε παύση ισχύος της Επαγγελματικής Άδειας που κατείχαν από την Υπηρεσία μας και χαρακτηρίστηκαν στην συνέχεια ως ιδιωτικά

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β. Παύση Επαγγελματική Δραστηριότητας των επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής

Ισχύουσες διατάξεις:

  1. Η αριθμ.3342/01/2004 και 3342/03/2004 Υ.Α. /05-03-2004-478Β΄ .
  2. Η αριθμ. 3133.1/01/2015/04-05-2015/775Β΄ Υ.Α.

Γενικές Πληροφορίες:

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας από την οποία το Επαγγελματικό Πλοίο Αναψυχής, παύει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Για τον προσδιορισμό της ακριβούς ημερομηνίας προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο έντυπο της «Αίτησης Παύσης».

Τηλέφωνα επικοινωνίας για την παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας: 213-137-1482 και 213-137-4522. Ε-mail επικοινωνίας : dinethat@yna.gov.gr

Επισυνάπτεται: Υπόδειγμα Αίτησης Παύσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Πλοίου

Θαλάσσιος Τουρισμός e-Μητρώο