Επαγγελματικά-Τουριστικά Πλοία Αναψυχής

Share:    

Ισχύουσες διατάξεις

-Ν. 4926/2022 (Α’ 82)

- ΠΟΛ. 1209/14 / 14-11-2018/(5092Β΄)

Γενικές πληροφορίες

Α. Καταχώριση στο e- Μητρώο Πλοίων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4926/2022, όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ολικής ναύλωσης καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια είναι υπόχρεα για την καταχώρισή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο πλοίων.

-Η εφαρμογή του e-Μητρώου πλοίων βρίσκεται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. {aade.gr/polites/mitroo-ploion} και η είσοδος στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω των κωδικών taxisnet της πλοιοκτησίας. Στον ίδιο ιστότοπο, υφίσταται αναρτημένο βοηθητικό υλικό όπως: Εγχειρίδιο για τον φορολογούμενο, Οδηγίες, Πίνακας Παραβόλων καθώς και Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

-Η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης ενός Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής ή ενός Επαγγελματικού Τουριστικού Ημερόπλοιου, επέρχεται μόνο με την αντίστοιχη κατάθεση των δικαιολογητικών στην Γενική Γραμματεία του ΥΝΑΝΠ (Γρ. 202), μέσω του «Εντύπου Κατάθεσης Δικαιολογητικών» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑNNEX I. Στο εν λόγω Έντυπο αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς υποβολή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για το e-Μητρώο Πλοίων: 213-137-1482 και 213-137-4522.

Ε-mail επικοινωνίας : dinethat@yna.gov.gr

Επισυνάπτεται: Υπόδειγμα Αίτησης Κατάθεσης Δικαιολογητικών/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Β. Παύση Επαγγελματικής Δραστηριότητας των επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής

Ισχύουσες διατάξεις:.

- Η αριθμ.3342/01/2004/21.1.2004/ 478 Β΄ Υ.Α.

- Η αριθμ. 3133.1/01/2015/04.05.2015/775Β΄ Υ.Α.

Γενικές Πληροφορίες:

-Σύμφωνα με τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας από την οποία το Επαγγελματικό Πλοίο Αναψυχής, παύει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

-Για τον προσδιορισμό της ακριβούς ημερομηνίας προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο έντυπο της «Αίτησης Παύσης».

-Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 21 του 4926/22 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύεται ο τρόπος προσδιορισμού της παύσης ισχύος της επαγγελματικής δραστηριότητας, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που δεν εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικό με την πράξη της παρ. 1 του άρθρου 7.

-Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 3133.1/01/4.5.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β΄ 775) η οποία καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ημερομηνίας από την οποία το Επαγγελματικό Πλοίο Αναψυχής παύει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

- Για πλοία με Άδειες του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), ισχύει η υπ’ αριθμ. 3342/01/2004/21.1.2004 απόφαση (Β΄ 478) του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για την παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας: 213-137-1482 και 213-137-4522.

Ε-mail επικοινωνίας : dinethat@yna.gov.gr

Σχετικά έγγραφα

Υπόδειγμα Αίτησης Παύσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Πλοίου

Θαλάσσιος Τουρισμός e-Μητρώο