Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών

Share:    

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου, είναι αρμόδιο για:

 • Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού, βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ενιαία πρόσβαση και διαχείριση της πληροφο¬ρίας από όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων των στοιχείων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
 • Την καταγραφή των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων σε έργα πληροφορικής, η αξιολόγηση τους και η εκπόνηση των τεχνικών τους προδιαγραφών, την εισήγηση και υλοποίηση νέων έργων πληροφορικής αρμοδιότητας του ή σε συνεργασία με τη συναρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (ΔΗΔΕΠ) ή αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης και λύσεων μηχανοργάνωσης με τη λειτουργία σχετικού Helpdesk για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση της παραγωγικότητας της ροής εργασίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
 • Την εκπαίδευση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που υποστηρίζει το τμήμα.
 • Την υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
 • Την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και παραγωγή αναφορών επιτελικής πληροφόρησης από τις βάσεις δεδομένων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
 • Την οργάνωση και η διαχείριση ψηφιοποιημένων πληροφοριών και την μέριμνα για τυποποίηση της πληροφορίας προκειμένου να καθίσταται συμβατή σε ετερογενή περιβάλλοντα εργασίας.
 • Την συνδρομή με υπαλλήλους του στη λειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών για την εύρυθμη λειτουργία των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 18510 Πειραιάς
 • Email: atpli@yna.gov.gr
 • Τηλέφωνο: 213 137 -4930, -4933, -4934