Share:    

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (εφεξής Υ.ΝΑ.Ν.Π.) προσφέρει προς χρήση τους διαδικτυακούς του τόπους υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των διαδικτυακών τόπων καλείται να μελετήσει και να προχωρήσει σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η χρήση των διαδικτυακών τόπων συνεπάγεται την αποδοχή αυτών.

Περιορισμός ευθύνης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. - Δήλωση αποποίησης

Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων. Παρόλα αυτά, το ΥΝΑΝΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των διαδικτυακών τόπων από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους διαδικτυακούς τόπους του Υ.ΝΑ.Ν.Π. αναδημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στους ιστότοπους που διαχειρίζεται. Ωστόσο, το Υ.NΑ.Ν.Π., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων των ιστότοπων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το Υ.ΝΑ.Ν.Π. δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της δικής του δικτυακής πύλης (από συνδέσμους – links) καθώς και τυχόν ζημίες από τη χρήση τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή των ιστοτόπων του ΥΝΑΝΠ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο των Διαδικτυακών τόπων του Υ.ΝΑ.Ν.Π., εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κ.λπ.. (εφεξής Περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο των ιστοτόπων διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/χρήστες τους με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του Περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του Υ.ΝΑ.Ν.Π. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες των διαδικτυακών τόπων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εποπτευόμενων φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ποινική/ Αστική ευθύνη – Γενικές διατάξεις

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των ιστοτόπων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών του κωδικών. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υ.ΝΑ.Ν.Π. οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία και η αντίστοιχη νομοθεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Οι χρήστες/επισκέπτες απαγορεύεται να παραβιάζουν ή να επιχειρούν να παραβιάσουν την ασφάλεια των διαδικτυακών τόπων του Υ.ΝΑ.Ν.Π., συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:

(α) να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν προορίζονται για το συγκεκριμένο χρήστη/επισκέπτη ή να εισέρχονται σε κεντρικό υπολογιστή ή λογαριασμό όπου δεν έχουν άδεια πρόσβασης,

(β) να επιχειρούν να εξετάσουν ή να ελέγξουν την ευπάθεια ενός συστήματος ή ενός δικτύου ή παραβιάζοντας τα μέτρα ασφάλειας ή αυθεντικότητας χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση,

(γ) να επιχειρούν να παρέμβουν χρησιμοποιώντας μέσα όπως η εισαγωγή ενός ιού στην ιστοσελίδα, η υπερφόρτωση, τα spam, ο βομβαρδισμός mail,

(δ) να στέλνουν ανεπιθύμητα email, συμπεριλαμβανομένων προωθήσεων ή/και διαφημίσεων προϊόντων και υπηρεσιών ή

(ε) να παραποιούν τη διαδρομή της διεύθυνσης TCP/IP ή κάποιο τμήμα των στοιχείων της διαδρομής σε οποιαδήποτε προώθηση e-mail ή newsgroup.

Παραβιάσεις στην ασφάλεια του συστήματος ή του δικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. θα ερευνήσει τα περιστατικά, τα οποία μπορεί να αφορούν τέτοιες παραβιάσεις και μπορεί με τη συνεργασία των αρμόδιων διωκτικών αρχών να οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των παραβατών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή των διαδικτυακών τόπων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση contact@yna.gov.gr

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα για στοιχεία που αφορούν επεξεργασία των δεδομένων σας από το Υ.ΝΑ.Ν.Π.