Ναυτική εκπαίδευση

Θέματα Ναυτικής Εκπαίδευσης
Share:    

ΚΙΑΜΟΣ

Διευθυντής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΙΑΜΟΣ Φώτιος

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας, μέσω των ακόλoυθων Τμημάτων της:

α) Τμήμα Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

β) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

γ) Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών

δ) Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας 

Απόκτηση Διπλωμάτων-Χορήγηση Πιστοποιητικών & Βεβαιώσεων

Αιτήσεις Εγγραφής στο ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων

Αιτήσεις Εγγραφής στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών

ΚΕΣΕΝ/Ραδιοηλεκτρονικών– Ραδιοεπικοινωνιών

Κύκλοι Σπουδών Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ε.Ε.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - κατάρτιση Σχολών Ε.Ν.

Ναυτική Εκπαίδευση