Άδειες ταχυπλόων σκαφών

ΠΣΕΑΧΤΣ
Share:    

Άδειες Ταχυπλόων Σκαφών

(Σχετική νομοθεσία)

Σχετικά με θέματα που αφορούν:

-Συμμετοχή σε εξετάσεις

-Επανεξέταση υποψηφίου

-Ανανέωση λόγω ορίου ηλικίας (συμπλήρωση 65 ετών)

-Έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής στοιχείων

-Αντικατάσταση άδειας παλαιού τύπου

-Απόκτηση άδειας χειριστή Τ/Χ άνευ εξετάσεων

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Άδειες Ταχυπλόων Σκαφών

Άδεια εκδοθείσα στην Αλλοδαπή

(Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 23, παρ. 11)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 19 του άρθρου 3, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους εκδοθείσα στην αλλοδαπή, που κατέχει Έλληνας ή αλλοδαπός, γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής της. Στην εν λόγω περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος, σε γενόμενο έλεγχο, πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση της άδειας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αντίστοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, ότι η Αρχή που την εξέδωσε είναι αρμόδια προς τούτο ή ότι ο φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας.