Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού (ΔI.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.)

Share:    

Η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού είναι αρμόδια για την προσέλκυση και προώθηση της υλοποίησης ναυτιλιακών επενδύσεων στο λιμενικό και παραναυτιλιακό τομέα, καθώς και για το σχεδιασμό, την εισήγηση και την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και των υδάτινων διατροπικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (inland navigation) στην Ελλάδα. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για το χαρακτηρισμό και τον αποχαρακτηρισμό των πλοίων αναψυχής ως επαγγελματικών, την τήρηση Μητρώου και φακέλων των πλοίων αυτών, την τήρηση του Ειδικού Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και την εκδίκαση προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του ΥΝΑΝΠ για παραβάσεις της παρούσας νομοθεσίας που διέπει τα σκάφη αναψυχής.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

  • Τμήμα Ναυτιλιακών Επενδύσεων,
  • Τμήμα Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού και Θαλάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων,
  • Τμήμα Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 18510 Πειραιάς
  • Email: dinethat@yna.gov.gr
  • Τηλέφωνο: 213 137 -4174, -4177, -4522, -1482, -4438, -4437, -1391
  • Fax: 213 137 4177