Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών (ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.)

Share:    

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ΠΔ 13/2018 (ΦΕΚ 26Α΄) η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και βελτίωση των λιμενικών υποδομών των λιμένων της χώρας. Μεριμνά επίσης για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων που συστήθηκε με το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4150/2013.

Παράλληλα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και την κατασκευή των κτιριακών έργων πού αφορούν στην ανέγερση, επέκταση, συντήρηση, βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο δημόσιο και στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε όλη την Επικράτεια.Διενεργεί τεχνικές επιθεωρήσεις και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ. Παράλληλα μεριμνά για την διενέργεια δημοπράτησης  (συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα) την επίβλεψη την κατασκευή και την παραλαβή κτιριακών έργων.

Επίσης είναι αρμόδια για την έγκριση, αναθεώρηση/επικαιροποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης (MasterPlan) των λιμένων, με τα οποία θα καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα.

Ακόμη διατυπώνει τις απόψεις και εισηγείται τα μέτρα και τους όρους επί μελετών και σχεδίων που σχετίζονται με λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και τον καθορισμό των τελών παραλαβής και διαχείρισής τους.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

  • Τμήμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών,
  • Τμήμα Μελετών/ Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα,
  • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων,
  • Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 18510 Πειραιάς
  • Email: dilikyp@yna.gov.gr
  • Τηλέφωνο: 2131374151-1520