Ναυτική Εργασία

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τη ναυτική εργασία
Share:    
DSC_1093.jpg

Διευθυντής Ναυτικής Εργασίας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΟΥΜΑΝΗΣ Αντώνιος

Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας μεριμνά για τον καθορισμό των ναυτικών ειδικοτήτων, των επιπέδων στελέχωσης πλοίων, της ιεραρχίας και καθηκόντων του προσωπικού των πλοίων, την εποπτεία του έργου του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, την παρακολούθηση των όρων και των συνθηκών εργασίας των ναυτικών, τον πειθαρχικό έλεγχο των ναυτικών, την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και την τήρηση Μητρώων Ναυτικών μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της:

α) Τμήμα Στελέχωσης Πλοίων

β) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

γ) Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών

δ) Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας


Ναυτικά Φυλλάδια

Ναυτολογία

Πειθαρχικά

Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)