Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών

Β.Ε.Μ.Σ.
Share:    

Β.Ε.Μ.Σ.

Δημόσιο βιβλίο, αστυνομικής φύσεως, στο οποίο εγγράφονται τα μικρά σκάφη.

Διαγραφή Σκάφους - Αιτίες

Η διαγραφή μικρού σκάφους απο το Β.Ε.Μ.Σ. λόγω διάλυσης, ολικής καταστροφής από πυρκαγιά ή βύθιση ή άλλη αιτία, έλλειψης ειδήσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους, πώλησής του σε αλλοδαπό και μεταφοράς στο εξωτερικό, αγοράς από έμπορο προς οριστική απόσυρση, εκδήλωσης βούλησης του ιδιοκτήτη για τη διαγραφή του σκάφους.

Διαγραφή λόγω Διάλυσης

Απαιτείται άδεια της Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διάλυση. Η άδεια διάλυσης χορηγείται με την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  1. Αίτησης του ιδιοκτήτη θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των συνιδιοκτητών.
  2. Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α) υπ' αριθμ. 1009662/168/Α0012/03-02-2004 (Β' 250/2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση υπ'αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/30-12-1998.
  3. Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει εκδοθεί ναυτολόγιο για το σκάφος ή Πιστοποιητικού περί μη οφειλής στο ΝΑΤ, για σκάφος που έχει εκδοθεί ναυτολόγιο.
  4. Πιστοποιητικού κυριότητας και βαρών πρόσφατης ημερομηνίας της Λιμενικής Αρχής, στα βιβλία της οποίας έχει εγγραφεί το σκάφος εφόσον η διάλυση γίνεται σε περιοχή άλλης Λιμενικής Αρχής. Δεν χορηγείται άδεια διάλυσης εφόσον παρακρατείται η κυριότητα ή το σκάφος βαρύνεται με ενέχυρο υπέρ ΑΤΕ ή άλλο βάρος.
  5. Βεβαίωσης περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ΑΕ κοινής ωφέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη.
  6. Έγκρισης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, σε περίπτωση που το σκάφος είναι επαγγελματικό αλιευτικό.

Διαγραφή λόγω ολικής καταστροφής του σκάφους από πυρκαγιά ή άλλη αιτία ή μετά από βύθισή του

Απαιτούνται:

  1. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 δύο (2) περί της καταστροφής του σκάφους, του χρόνου, του τόπου καθώς και των αιτιών καταστροφής. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν μάρτυρες, εξαιτίας των συνθηκών κάτω από τις οποίες καταστράφηκε το σκάφος, μπορεί να γίνει αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση μόνον του ιδίου του ιδιοκτήτη ή όλων των ιδιοκτητών του, όταν υπάρχει συνιδιοκτησία
  2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΓΚΛ 23.

Σε περίπτωση επαγγελματικού σκάφους, πλέον των ως άνω δικαιολογητικών, απαιτείται και απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, για την έκδοση της οποίας λαμβάνεται υπόψη το πόρισμα της ένορκης προανάκρισης του αρμοδίου προανακριτικού υπαλλήλου ή του Ανακριτικού Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ), εφόσον πρόκειται για ναυτικό ατύχημα κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον το σκάφος είναι επαγγελματικό αλιευτικό, για τη διαγραφή του, απαιτείται και έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείο Γεωργίας εφόσον δε βαρύνεται με ενέχυρο υπέρ ΑΤΕ απαιτείται και έγγραφη συναίνεση της ΑΤΕ.

Σκάφος που διαγράφηκε εξαιτίας βύθισής του, θεωρείται ως μη διαγραφέν αν μεταγενέστερα ανελκυσθεί και επαναγράφεται, αναβιούν σε όλα τα επ' αυτού υπάρχοντα βάρη. Στην περίπτωση αυτή η σχετική προς τη Λιμενική Αρχή αίτηση του ενδιαφερομένου έχει τον τύπο που ορίστηκε με την αριθ. 1037940/2350/000Α/1641992 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Διαγραφή λόγω έλλειψης ειδήσεων για το σκάφος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους

Ο ιδιοκτήτης σκάφους που έχει απωλεσθεί, μπορεί να υποβάλλει με αίτηση στη Λιμενική Άρχή στο ΒΕΜΣ της οποίας έχει εγγραφεί το σκάφος, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1996, περί της απώλειας καθώς και του χρόνου, του τόπου και των συνθηκών απώλειας (αποκοπή απο το αγκυροβόλιο λόγω καιρικών συνθηκών κ.λπ.). Η Λιμενική Αρχή καταχωρίζει, στη στήλη παρατηρήσεων του οικείου βιβλίου σχετική εγγραφή, μετά παρέλευση δε χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από της εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του σκάφους η διαγραφή του, με την υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΓΚΛ 23. Η πράξη της διαγραφής γίνεται μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών και οπωσδήποτε μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλυτέρου του ενός έτους από την καταχώριση για την απώλεια.

Η πράξη διαγραφής στην περίπτωση αυτή μπορεί να ακυρωθεί με αίτηση του ιδιοκτήτη του σκάφους αν μεταγενέστερα βρεθεί αυτό και εφόσον δεν έχει ήδη εγγραφεί στο όνομα του τυχόν ευρέτη του. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του του ευρέτη στην οποία αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες ανεύρεσης. Η Λιμενική Αρχή ενημερώνει την αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του ιδιοκτήτη ΔΟΥ για την ακύρωση της πράξης διαγραφής και τους λόγους που επέβαλαν την ακύρωση.

Η παράγραφος αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση κλοπής του σκάφους.

Διαγραφή λόγω αγοράς από έμπορο προς οριστική απόσυρση

Για τη διαγραφή του σκάφους απαιτείται η υποβολή αίτησης του αγοραστή (εμπόρου), η οποία, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος, έχει τον τύπο που ορίσθηκε με την αριθ. 1037940/2350/0009Ν16492 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην αίτηση, αναγράφεται ότι ο αγοραστής (έμπορος) έλαβε γνώση της διάταξης αυτής και ότι γνωρίζει ότι από της διαγραφής δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός ή η κυκλοφορία στο θαλάσσιο χώρο του εν λόγω σκάφους εκτός εάν αυτό εγγραφεί στα Β.Ε.Μ.Σ. εκ νέου ή εφόσον δεν χαρακτηρίζεται ως μικρό σκάφος στο οικείο βιβλίο νηολογίων. Στην αίτηση επισυνάπτονται:

α)τιμολόγιο αγοράς στο οποίο μεταξύ των άλλων αναγράφονται και όλα τα στοιχεία των εδαφίων (1), (2) και (3) της παραγράφου 1β του άρθρου 9.

β)τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1γ, 1δ, 1ε, 1στ, 1ζ, και 1η του άρθρου 9.

γ)υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του πωλητή (ιδιοκτήτη) στην οποία μεταξύ των άλλων αναγράφεται ότι πρόκειται περί οριστικής παράδοσης του σκάφους χωρίς την επιφύλαξη αποπληρωμής του τιμήματος ή άλλους όρους.

Διαγραφή λόγω πώλησης του σε αλλοδαπό και μεταφοράς στο εξωτερικό

Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1α) του άρθρου 10 του Γ.Κ.Λ. 23. Απαιτείται επίσης η υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου της διασάφησης εξαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, εφόσον το σκάφος πρόκειται να μεταφερθεί σε χώρα μη μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ).

Διαγραφή λόγω εκδήλωσης βούλησης του ιδιοκτήτη, για τη διαγραφή του σκάφους

Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1α) του άρθρου 10 του ΓΚΛ 23.

ΒΕΜΣ