Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)

Share:    

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ Τ.Α.Α.Υ.Λ.Σ.

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

τ. Αρχηγός Λ.Σ.
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υ.Ε.Ν.


Απόσπασμα της ομιλίας του Αντιναύαρχου (ε.α.) Π. Θεοχάρη ως Γεν. Δ/ντής ΥΕΝ-Αρχηγός Λ.Σ. και Πρόεδρος του ΔΣ/ΤΑΑΥΛΣ λίγο πριν την επικείμενη τότε αποστρατεία του, κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1964:

«’Ο Πρόεδρος συνέστησεν ὃπως, και λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν τοῦ διανεμητικοῦ συστήματος, ἐφ’ οῦ ἐστηρίχθη ἡ ἵδρυσις τοῦ Ταμείου, πάντες, κατά τη χορήγηση τῶν βοηθημάτων ἐμπνέονται ἀπό πνεύμα συντηρητικότητος, το ὁποῖον πρέπει νά κυριαρχῆ ὁμοῦ μετά τῆς περιστολῆς δαπανῶν εἰς πάσας τας ἐκδηλώσεις τοῦ Ταμείου.

Προς τούτοις λέγει δε ὅτι αἰσθάνεται ἑαυτόν εὐτυχῆ τήν τελευταίαν ταύτην στιγμήντης ὑπηρεσιακῆς του σταδιοδρομίας διότι ἡ πρότασίς του περί αὐξήσεως τῶν βοηθημάτων, ἐμελετήθη ὑπό τῆς υπηρεσίας και ἐγένετο ἀποδεκτή και ὅτι αὓτη πρέπει νά ἰσχύσῃ ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Διατάγματος και νά μην ἔχει ἀναδρομικήν ἰσχύν διότι καθ’ οἱονδήποτε τρόπο δέν θα ἐδέχετο νά περιληφθῃ οῦτος εἰς τας παρεχομένας αὐξήσεις.»