Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας

Share:    

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 13/2018 (Α’ 26), η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και είναι αρμόδιαγια την εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των Πλοηγικών Σταθμών, που αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου και για την οικονομική διαχείριση του Κεφαλαίου της.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της συμπεριλαμβάνονται, η οργάνωση του δικτύου των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων παροχής υπηρεσιών πλοήγησης, η εποπτεία της λειτουργίας τους και η εισήγηση για τη σύσταση ή/και κατάργηση Πλοηγικών Σταθμών, η εισήγηση και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων του ΣΠΥ και η μέριμνα για την έγκριση και υλοποίηση των γνωμοδοτήσεών του καθώς επίσης και η μέριμνα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων σκαφών και λοιπών μέσων της πλοηγικής υπηρεσίας και για την επισκευή και συντήρηση αυτών.

Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού,τη διαχείριση των εσόδων και τον έλεγχο του Κεφαλαίου της (ΚΠΥ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την έκδοση αποφάσεων εγκρίσεως δαπανών και ανάληψης υποχρέωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων όπου απαιτείται. Επιπρόσθετα, εποπτεύει τα θέματα που αφορούν τα πλοηγικά δικαιώματα και τέλη και ελέγχει την ορθή βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση τελών από τις Λιμενικές Αρχές.

Η Διεύθυνση της Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

  • Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
  • Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς
  • Τηλ: 213 1374190 -4189 -4242
  • FAX: 213 1374639
  • E-mail: dpy@yna.gov.gr