Στατιστικά στοιχεία

Share:    
Στατιστικό Προϊόν Αρμόδια Υπηρεσία Σύνδεσμος
Ετήσια στοιχεία Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) Ελλήνων ναυτικών και θεωρήσεων ΑΝΙ που εκδίδονται από τρίτες χώρες Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών http://www.emsa.europa.eu/publications/technical-reports-studies-and-plans.html