Άδεια θαλασσίων μέσων αναψυχής

ΘΜΑ (Γενικός Κανονισμός Λιμένα - ΓΚΛ αριθ. 20)
Share:    

Διάρκεια ισχύος Άδειας με παραχώρηση χώρου αιγιαλού

(Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 23, παρ. 10)

Η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η παραχώρηση χρήσης του χώρου αιγιαλού, που αναγράφεται στην πράξη του αρμόδιου φορέα. Η άδεια ανανεώνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της ισχύος της και για το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης του χώρου, το οποίο αναγράφεται στη νέα πράξη του φορέα, με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου 23

β) των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 5

γ) υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α' 75), στην οποία ο εκμισθωτής δηλώνει ότι: «Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις, χορήγησης της αριθμ. πρωτ............... Άδειας θαλασσίων μέσων αναψυχής που κατέχω». Επίσης καταβάλλονται τα ποσά των περιπτώσεων στ) και ζ) της παραγράφου 5 του άρθρου 23.

Διάρκεια ισχύος Άδειας με στίγμα

(Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 23, παρ. 11)

Εφόσον δε γίνεται χρήση θέσης (πόστου), η άδεια εκμίσθωσης ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοση της. Η άδεια εκμίσθωσης ανανεώνεται εντός τριμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του του άρθρου 23

β) των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 5 του του άρθρου 23 \

γ) υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α' 75), στην οποία ο εκμισθωτής δηλώνει ότι «Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις, χορήγησης της αριθμ. πρωτ............... Άδειας θαλασσίων μέσων αναψυχής που κατέχω και για το επόμενο έτος δε θα καταληφθεί χώρος - θέση επί του αιγιαλού». Επίσης καταβάλλονται τα παράβολα των περιπτώσεων στ) και ζ) της παραγράφου 5 του του άρθρου 23.

Η εκάστοτε ανανέωση της άδειας εκμίσθωσης της παραγράφου δεν μπορεί να έχει διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους, μετά τη λήξη του οποίου ακολουθείται η διαδικασία για την ανανέωση αυτής, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 23.

Προτεραιότητα εξέτασης αιτήματος

(Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 23, παρ. 14)

Αίτημα για την έκδοση αδείας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με σημείο εκκίνησης θέση / στίγμα θαλασσίου χώρου δεν εξετάζεται, έστω και εάν προηγείται χρονικά , εμπρόθεσμου αιτήματος ανανέωσης αδείας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με χρήση πόστου έναντι του προαναφερόμενου σημείου εκκίνησης στην περίπτωση εκείνη, που δεν έχει, για κάποιο λόγο, κριθεί αρνητικά προηγουμένως το αίτημα ανανέωσης αδείας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με χρήση πόστου, ή δεν έχει παρέλθει άπρακτη η ανατρεπτική προθεσμία, που ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 23.

Δικαιολογητικά για δραστηριοποίηση ξενοδοχειακής μονάδας ως εκμισθώτρια ΘΜΑ

(Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 23, παρ. 8.3)

Προκειμένου περί ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία έχει νομίμως λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτείται να προβλέπεται ρητά η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών. Το πρόσωπο εκείνο που ορίζεται εγγράφως από τον Διευθυντή της ξενοδοχειακής μονάδας στη Λιμενική Αρχή ως υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής) πρέπει να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τις προϋποθέσεις και τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, τα οποία απαιτούνται να συντρέχουν στην περίπτωση που αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκμίσθωσης εκδίδεται στο όνομα και για λογαριασμό της ξενοδοχειακής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23.

Δήλωση περισσοτέρων του ενός προσώπων ως υπευθύνων για την δραστηριότητα

(Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 23, παρ. 9)

Επιτρέπεται στους κατόχους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ξενοδοχειακές μονάδες, μιας ή περισσότερων αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, να δηλώνουν εγγράφως στη Λιμενική Αρχή και άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα κατά την άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και να κατέχουν, κατα περίπτωση, τα προσόντα του Κανονισμού αυτού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του εκμισθωτή, ως αυτές προβλέπονται άρθρο 24 του ΓΚΛ 20. Για τους απασχολούμενους σε εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασχολούνται ενεργά με τη διενέργεια θαλασσίου σκι ή θαλασσίου αλεξιπτώτου ή θαλασσίου έλκηθρου ή θαλασσίου δακτυλιδίου ή άλλου μέσου, που προσομοιάζει με αυτά (ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος) απαιτούνται να συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα προσόντα του Κανονισμού αυτού. Τα ατομικά στοιχεία όλων των ανωτέρω προσώπων αναγράφονται ρητά στην άδεια εκμίσθωσης.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

(Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 33)

Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον ΓΚΛ αριθ. 20, καθώς και στις ήδη εκδοθείσες εγκρίσεις που χορηγήθηκαν, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 36 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β' 444/26-4-1999), όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του Ν. 4504/2017 (Α' 184) απαγορεύεται η χρήση των θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ΓΚΛ αριθ. 20, καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Ειδικότερα η χρήση Ιστιοσανίδας και Αετοσανίδας απαγορεύεται όταν η ένταση του ανέμου είναι άνω των έξι (6) μποφόρ. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των ως άνω θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Οι εκμισθωτές διαθέτουν φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στο σημείο δραστηριοποίησής τους τις ενδείξεις του οποίου λαμβάνουν υπόψη για την ακριβή εφαρμογή της διάταξης αυτής. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της παρούσας παραγράφου καταργείται.

Νομοθεσία:

Γ.Κ.Λ. Αριθ. 20 ΄΄ Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής ΄΄ (444 Β/26-04-99)