Έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

(Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.)
Share:    

Ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.)

Ισχύουσες διατάξεις

- ν.4926/2022 (Α΄82)

- άρθρο 22 παρ.13 ν.4926/2022

- αριθ. 3342/03/2003/16-7-2003 Υ.Α. (Β’ 1111)

Γενικές πληροφορίες

-Με Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. εφοδιάζονται τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4926/2022

-Το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. αποτελεί αποδεικτικό για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, συμπληρώνεται από τον εκναυλωτή, προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή πριν από τον απόπλου του πλοίου σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιαδήποτε κίνηση του πλοίου, ανεξάρτητα εάν τελεί ή όχι υπό ναύλωση, φυλάσσεται επί του πλοίου και επιδεικνύεται σε έλεγχο κάθε αρμοδίου οργάνου.

-Για τη χορήγησή του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. από τη Λιμενική Αρχή καταβάλλεται e -παράβολο ποσού ύψους δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) [https://www.gsis.gr/e-paravolo: Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Λοιπές Υπηρεσίες → Κατηγορία Παραβόλου: Ειδ. Έντυπο Πληρ/κών Στοιχ. Επαγγ/κού Πλοίου Α/ψ → Τύπος Παραβόλου: 3083 «Αντίτιμο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α].

-Σε περίπτωση απώλειας του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. εκδίδεται «αντίγραφο λόγω απώλειας». Για το σκοπό αυτό κατατίθεται στη Λιμενική Αρχή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα (ν. 1599/1986, Α’ 75) περί απώλειας καθώς και τα ναυλοσύμφωνα των ναυλώσεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι την απώλεια του, αντίγραφα των οποίων κατατίθενται στη Λιμενική Αρχή.

- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.13 του Άρθρου 22 του ν.4926/2022

13.α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e Ναυλοσύμφωνο» (“e Charterparty”), και κατά παρέκκλιση των άρθρων 12, 13, της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 3 του άρθρου 16, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, ισχύουν τα εξής:

(…)

αβ. τα απαιτούμενα στοιχεία του ναυλοσυμφώνου καταχωρίζονται στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.,

(…)

αζ. η ιδιοχρησιμοποίηση πλοίου ή η εκτέλεση των μεμονωμένων κινήσεων πλοίου κενού επιβατών της παρ. 1 του άρθρου 16 δηλώνεται από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, σύμφωνα με το άρθρο 14 και τα στοιχεία της καταχωρίζονται στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

β. Oι υποχρεώσεις της περ. (α) εξακολουθούν να ισχύουν για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, των οποίων η κατάσταση εγγραφής στο e Μητρώο Πλοίων δεν έχει επικυρωθεί, και μετά την έκδοση της απόφασης της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e Ναυλοσύμφωνο» (“e Charterparty”), κατά παρέκκλιση των άρθρων 12, 13, της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 3 του άρθρου 16.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπου Λιμενικές Αρχές ή στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλασσίου Τουρισμού (ΔΙΝΕΘΑΤ)/Τμήμα Β’

Τηλ. 2131374179, 4487, 4186

e-mail: dinethat@yna.gov.gr

Θαλάσσιος Τουρισμός ΕΕΠΣΕΠΑ