Έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

(Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.)
Share:    

Ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.)

Ισχύουσες διατάξεις:

-ν. 4256/2014 (Α’ 92)

-αριθ. 3342/03/2003/16-7-2003 Υ.Α. (Β’ 1111)

Γενικές πληροφορίες:

-Με Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. εφοδιάζονται τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014.

-Το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. αποτελεί αποδεικτικό για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, συμπληρώνεται από τον εκναυλωτή, προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή πριν από τον απόπλου του πλοίου σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιαδήποτε κίνηση του πλοίου, ανεξάρτητα εάν τελεί ή όχι υπό ναύλωση, φυλάσσεται επί του πλοίου και επιδεικνύεται σε έλεγχο κάθε αρμοδίου οργάνου.

-Για τη χορήγησή του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. από τη Λιμενική Αρχή καταβάλλεται e -παράβολο ποσού ύψους δέκα πέντε ευρώ (€ 15,00) [https://www.gsis.gr/e-paravolo: Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Λοιπές Υπηρεσίες → Κατηγορία Παραβόλου: Ειδ. Έντυπο Πληρ/κών Στοιχ. Επαγγ/κού Πλοίου Α/ψ → Τύπος Παραβόλου: 3803 Αντίτιμο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.].

-Σε περίπτωση απώλειας του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. εκδίδεται «αντίγραφο λόγω απώλειας». Για το σκοπό αυτό κατατίθεται στη Λιμενική Αρχή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα (ν. 1599/1986, Α’ 75) περί απώλειας καθώς και τα ναυλοσύμφωνα των ναυλώσεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι την απώλεια του, αντίγραφα των οποίων κατατίθενται στη Λιμενική Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπου Λιμενικές Αρχές ή στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλασσίου Τουρισμού (ΔΙΝΕΘΑΤ)/Τμήμα Β’

Τηλ. 2131374179,4487,4186,4152

e-mail: dinethat@yna.gov.gr

Θαλάσσιος Τουρισμός ΕΕΠΣΕΠΑ