Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε. Υ.ΝΑ.Ν.Π.)

Share:    

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αυτοτελής υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, ασκεί τις λειτουργίες αμιγώς του εσωτερικού ελέγχου (internal audit) και έχει ως απώτερο σκοπό να συνεισφέρει στην εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου, στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του, καθώς και την προσθήκη αξίας σε αυτό, μέσω του έργου της .

ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ ΥΝΑΝΠ)

Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ ΥΝΑΝΠ)

Επικοινωνία:


Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email): mee@yen.gr

Τηλέφωνο: 213 137 1237