Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

κιθ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.Ε.Α. (Τμήμα Ε΄), στα εξής τηλέφωνα : 2131374612-4928-4221, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια λιπαντικών προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 11–12–2023 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 422 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.».

Share: