Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κ.Λ. Πειραιά

  1. To Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια έξι (06) πολυμηχανημάτων.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δυο  χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ  #2.776€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. 24%).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα : 213 214 7614 (ΑΝΘΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.) - 213 214 7681 (ΑΝΘΣΤΗΣ Λ.Σ. ΚΥΡΙΑΖΗ Χ.) , για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ  (Ημέρα) 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 (Ημερομηνία) και ώρα 14.00 (Ώρα), στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, δ/νση : Ακτή Μιαούλη 50 -  Β΄ κτίριο - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Υπόψη  ΑΝΘΡΧΟΥ Λ.Σ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε., σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.
Share: