Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (Πίνακας Α) και κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ κατ’ αξιολογική σειρά (Πίνακας Β)

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 08 από 25-08-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε αποδοχή του αριθμ 27/24-08-2023 Πρακτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και ακολούθως κατάρτιση Αρχικών Πινάκων αποκλειομένων (Πίνακας Α) και κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Πίνακας Β) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 2904.4/491/2023/24-07-2023 Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙΨΧ4653ΠΩ Λ05Λ05).

Share: