Προκήρυξη Πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η με ΑΔΑ: ΨΙΨΧ4653ΠΩ-Λ05 Προκήρυξη, ήτοι:

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025, προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153), το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄ 64) και το άρθρου 19 του ν. 4770/2021 και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/51101/2023/13-07-2023 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥNA΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄NΠ/ΔΔΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι τέσσερις (04) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Έναν (01) Μαθηματικό.

β) Έναν (01) Φυσικό.

γ) Έναν (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο που εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022.

δ) Έναν (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσεται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022.

Share: