Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

  1. To Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  #4.848,00€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. 24%).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 4512721  (Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Βενετικάκη Δέσποινα), 2132147614 (Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Παπαποστόλου Ευαγγελία), προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου, μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου  2024 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς -  Β΄ κτίριο, Υπόψη  Γραφείου Απογραφής, Ανθ/ρχου Λ.Σ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε., σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
Share: