Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας/Πλοηγικός Σταθμός, ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας  Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας, έτους 2024.

Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, (απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει του αρθρ.27 του Ν. 2859/2000) και κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2513-505420 (Γρ. Πλοηγικού Σταθμού), προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου, επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας» - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  μέχρι και την 10-01-2024 και ώρα 11.00 π.μ. στο Κεντρικό  Λιμεναρχείο Καβάλας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού, διεύθυνση: Αβέρωφ 01, Τ.Κ.: 654 03, Καβάλα, 2ος όροφος, Γρ. 09, όπου και θα εξεταστούν ενώπιον αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Υπηρεσίας μας. 

Share: