Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εργασία συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των πλοηγίδων Π.Υ. 52-54-55-56  και του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, καθώς και για την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων και ανταλλακτικών αυτών, όπου απαιτηθεί.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (2.709,74 €), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (όπου προβλέπεται).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο εξής τηλέφωνο: 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την εργασία συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των πλοηγίδων Π.Υ. 52-54-55-56  και του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, καθώς και για την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων και ανταλλακτικών αυτών όπου απαιτηθεί» μέχρι και την 07/12/2023 και ώρα 10:00 π.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).
Share: