Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και προμήθειας ειδών της πλοηγίδας  Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας, έτους 2023. Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 3.369,60€ συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων, (απαλλασσόμενου ΦΠΑ βάσει του αρθρ.27 του Ν. 2859/2000) και κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2513-505420 (Γρ. Πλοηγικού Σταθμού), προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου, επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και προμήθειας ειδών της πλοηγίδας Π.Υ.22 του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας» - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  μέχρι και την 14-09-2023 και ώρα 13:30μ.μ. στη Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, 2ος όροφος, διεύθυνση: Αβέρωφ 01, Τ.Κ.: 654 03, Καβάλα, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.

Share: