Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 09-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του Αναπληρωτή πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών των ν.4412/2016 και ν. 3978/2011, έτους 2024-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Share: