Θεώρηση Πιστοποιητικών Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων και Ιατρικής Μέριμνας

Στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων με στόχο την μείωση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των Δημόσιων Σχολών Ε.Ν. το ΥΝΑΝΠ έλαβε μέτρα για να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, ενημερώνοντας τις ναυτεργατικές και εφοπλιστικές ενώσεις ώστε να ενημερώσουν με την σειρά τους τα μέλη τους. Συγκεκριμένα, τα Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε, και έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν μέχρι και την 30/05/2020 και η πενταετής θεώρησή τους απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων εκσυγχρονισμού γνώσεων, δύνανται να θεωρούνται για χρονικό διάστημα ισχύος έξι (06) μηνών, χωρίς την παρακολούθηση του ως άνω κύκλου. Ωστόσο, το ΥΝΑΝΠ παραμένει σε ετοιμότητα και παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία, προκειμένου να λάβει τυχόν πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ναυτιλιακής δραστηριότητας.

ΥΝΑΝΠ Θεώρηση Πιστοποιητικών Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων
Share: