Ανακοινώσεις

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων (μετά από ένσταση), αποκλειομένων, κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης και επιλεγέντων υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (νομικών) για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 12 από 25-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα (μετά από ένσταση), αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025, …

Δημοσίευση οριστικών επιλεγόμενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α' ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023/2024 μετά από Αναπομπή

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι πίνακες (οριστικών -επιλεγομένων) πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024 μετά από Αναπομπή»

Πίνακες επιλεγόμενων και κατάταξης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2023-24 μετά από αναπομπή

Δείτε τους πίνακες:

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για τους οποίους κατατέθηκαν ενστάσεις, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 …

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ. έτων 2023-24 & 2024-25 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ έτων 2023-24 & 2024-25, οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ:Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης …

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και προσλαμβανομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και οι οριστικοί πίνακες προσλαμβανομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 (ΑΔΑ: …

Προσωρινός πίνακας –Κατ’ αξιολογική σειρά- Πίνακας κατάταξης Υποψηφίου ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) (ειδικότητας Νομικού κλπ - Παράγραφος Α ii. (γ) της προκήρυξης) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 11 από 13-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου προέβη στην κατάρτιση προσωρινού κατ’ αξιολογική σειρά Πίνακα κατάταξης υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ειδικότητας νομικού, κατόπιν ένστασης …

Ανάρτηση Πινάκων ΑΕΝ/ ΚΥΜΗΣ

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

1) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

2) Οριστικοί πίνακες Επιλεγέντων υποψηφίων Επιστημονικών  Συνεργατών

Υποβολή οριστικών αξιολογικών - επιλεγέντων και αποκλειόμενων πινάκων ειδικότητας Πλοιάρχων Α'-Β'-Γ' Τάξης Ε.Ν. υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου

Δείτε παρακάτω όλους τους πίνακες:

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για την ειδικότητα Α1iiβ της προκήρυξης πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α1iiβ της αριθμ. πρωτ.:2904.4/516/2023/21-07-2023 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων.

Προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά, Προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων ακαδ έτους 2023-24 & 2024-25

Προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά, Προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων κατ΄ αξιολογική σειρά ακαδ έτους 2023-24 & 2024-25, οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: …

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης - Αποκλειόμενων Υποψηφίων Ωρομίσθιων Καθηγητών και πίνακας Επιλεγέντων ΙΔΟΧ ΚΕΣΕΝ/Π/ΡΕΝΤΗ για το Εκπαιδευτικό 'Ετος 2023-2024

Δείτε παρακάτω τους πίνακες

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2023- 2024 και 2024-2025 ΑΔΑ: ΩΜΑΩ4653ΠΩ-86Τ

Το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν Ασπροπύργου, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων, των ειδικοτήτων της ανωτέρω (α) σχετικής, …

Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων και κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδ.έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι αρχικοί πίνακες αποκλειομένων και οι αρχικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 …

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακας Αποκλειομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση συμφ. με Α.Π. 2904.4/128/23/09-8-23 (ΑΔΑ: 6ΝΦΩ4653ΠΩ-ΦΑΦ) Ανακοίνωση ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ εκπ. έτους 2023-2024

Δείτε παρακάτω τους Αρχικούς Πίνακες Κατάταξης υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακα Αποκλειομένων εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Απόφαση κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. αναφορικά με παράταση προθεσμίας εγγραφής επιτυχόντων σπουδαστών/-ριων στις Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Με Απόφαση του κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. δίδεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων σπουδαστών/-ριων στις Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 έως και την Τρίτη 12-09-2023.

Οριστικοί Πίνακες Προκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Οριστικοί Πίνακες Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν Ασπροπύργου, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων, των ειδικοτήτων της ανωτέρω (α) σχετικής, …

Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων (Πίνακας Α), κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης (Πίνακας Β) και επιλεγέντων (Πίνακας Γ) υποψηφίων ΑΕΝ Ιονίων Νήσων για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 10 από 04-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025, ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα κατάταξης …

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγόμενων, Αποκλειομένων & Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 Κατ’ Αξιολογική Σειρά

· ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΚΑΤ’ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2904.4/04/2023 / 25-07-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …