Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της Επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 ΑΔΑ: 6ΗΛ54653ΠΩ-ΔΥΠ

Δείτε τους πίνακες:

Οριστικός Πίνακας κατά αξιολογική σειρά - Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων - Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων

Οριστικός  Πίνακας κατά αξιολογική σειρά- Οριστικός  Πίνακας Επιλεγέντων-Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων, οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/02/2024/10-01-2024 με ΑΔΑ: 6Φ8Θ4653ΠΩ-ΙΧ9 Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης με …

Αρχικός Πίνακας κατά αξιολογική σειρά - Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων

Αρχικός Πίνακας κατά αξιολογική σειρά- Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/02/2024/10-01-2024 με ΑΔΑ: 6Φ8Θ4653ΠΩ-ΙΧ9 Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης με σχέση εργασίας …

Οριστικοί πίνακες αποκλειόμενων, κατάταξης και επιλεγόμενων υποψήφιου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατ’ αξιολογική σειρά Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2904.4/01/2024/02-01-2024 προκήρυξη Α.Ε.Ν/Π/ΥΔΡΑΣ

Οριστικοί πίνακες αποκλειόμενων, κατάταξης και επιλεγόμενων υποψήφιου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατ’ αξιολογική σειρά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2904.4/01/2024/02-01-2024 προκήρυξη Α.Ε.Ν/Π/ΥΔΡΑΣ

Ανακοίνωση Πινάκων Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2023-24

Δείτε τους πίνακες:

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειομένων και πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/01/2024/02-01-2024 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/Ύδρας

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειόμενων και πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/01/2024/02-01-2024 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/Ύδρας.

Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 & 2024-2025

Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 & 2024-2025.

Πρόσληψη Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικού Προωπικού στο κέντρο επιμόρφωσης στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ)

Δείτε την ανακοίνωση πρόσληψης εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού YΔΡΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025, προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου …

Προκήρυξη πρόσληψης στην ΑΕΝ/Μακεδονίας Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, επιστημονικού συνεργάτη γενικών & τεχνικών μαθημάτων ειδικότητας φυσικού, ακαδημαϊκών ετών 2023-24 & 2024-25

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύεται η προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, επιστημονικού συνεργάτη γενικών & τεχνικών μαθημάτων ειδικότητας …

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγόμενων Υποψήφιων Κατά Αξιολογική Σειρά Αποκλειόμενων & Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 ...

  • Οριστικοί Πίνακες Αποκλειόμενων & Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 Κατ’ Αξιολογική Σειρά Σύμφωνα Με Την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/19/2023 / 21-11-2023 Επαναπροκήρυξη Α.Ε.Ν …

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειόμενων&πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.)Διδακτικών ετών 2023-2024&2024-2025 Κατ’Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’Αριθμ.Πρωτ.2904.4/19/2023/21-11-2023Επαναπροκήρυξη Α.Ε.Ν/Π/Ύδρας

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειόμενων και πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/19/2023/21-11-2023 Επαναπροκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/Ύδρας.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για την θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη Ναυτικών μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, κατ’ αξιολογική σειρά, αποκλειομένων και επιλεγέντων για την θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη Ναυτικών …

ΑΝΑΠΟΜΠΗ οριστικών πινάκων κατάταξης και προσλαμβανομένων, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και οι πίνακες προσλαμβανομένων υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΒ84653ΠΩ-ΣΜΩ) προκήρυξης πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για την θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη Ναυτικών μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, κατ’ αξιολογική σειρά και αποκλειομένων για την θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη Ναυτικών μαθημάτων …

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά Ακ. Ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατόπιν αναπομπής

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά Ακ. Ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατόπιν αναπομπής οι οποίοι αφορούν την αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ: Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης …

Ανακοίνωση οριστικών αξιολογικών πινάκων-επιλεγέντων και αποκλειόμενων ειδικότητας Πλοιάρχων Α'-Β' Ε.Ν. κατόπιν ενστάσεων υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου

Δείτε τους πίνακες:

Προκήρυξη – Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην ΑΕΝ/Ύδρας

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού YΔΡΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025, προκηρύσσει - επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού …

Οριστικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Ακ. Ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατόπιν αναπομπής

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Ακ. Ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατόπιν αναπομπής οι οποίοι αφορούν την αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ: Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού …

Ανακοίνωση Αρχικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και αρχικών πινάκων αποκλειόμενων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση Ωρομισθίων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε τους πίνακες: