Αξιολόγηση και αποδοχή δικαιολογητικών - αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. 15/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η ανάρτηση της Απόφασης αξιολόγησης και αποδοχής δικαιολογητικών-αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. 15/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, με προϋπολογισμό ανά σκάφος τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #3.400.000€# και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #47.600.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης)

Δείτε την παλιά ανακοίνωση εδώ

Share: