Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την “Προμήθεια ειδών ιματισμού και επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την “Προμήθεια ειδών ιματισμού και επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών” συνολικού προϋπολογισμού 1.012.800,00 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/17544/2020/11-03-2020 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4Ο – 2Ο Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο διαδικτυακό τόπο του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του YNANΠ (www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • "ΤΑΛΩΣ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ"
  • “Καριστιάνης Χρήστος Tactical Corner”
  • “ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” (εκπρόθεσμη υποβολή παρατηρήσεων)

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

Όσον αφορά στη με Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/28932/2020/18-05-2020 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4o Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών επιπρόσθετων ειδών για την “Προμήθεια ειδών ιματισμού και επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών”, συνολικού προϋπολογισμού 1.038.600,00€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο διαδικτυακό τόπο του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του YNANΠ (ynanp.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) δεν υπήρξε συμμετοχή/υποβολή παρατηρήσεων/σχολίων οικονομικών φορέων.

Share: