Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», συνολικού προϋπολογισμού 9.495.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 46 και 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», συνολικού προϋπολογισμού 9.495.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που ανακοινώθηκε με την αριθ. πρωτ.: 2834.4/53843/2020/20-08-2020 Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 4ου-2ου Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Y.NA.N.Π. (www.ynanp.gr) καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr - με Μοναδικό Κωδικό: 20DIAB000012488) και η οποία αφορούσε σε έντεκα (11) διαφορετικά Είδη οχημάτων (Είδη Α’ έως ΙΑ’), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • SYSTEMTEC Ε.Π.Ε.
  • ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
  • ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
  • AIGLON A.E.
  • AUTOONE A.E.
  • HΥUNDAI ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ - «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και «ERGOTRAK» (Εμπορική Μηχανημάτων & Βιομηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε.) του ΟΜΙΛΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  • ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο διενέργειας της ανωτέρω ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, πραγματοποιήθηκαν και ενημερωτικές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς: 1. «SYNGELIDIS GROUP» 2. «Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. (NISSAN)» και 3. «Hyundai Hellas S.A.» στις 10-09-2020 και με τον οικονομικό φορέα «Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.» στις 11-09-2020, αντίστοιχα, με αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας παρατίθενται ακολούθως στο συνημμένο αρχείο οι προτάσεις / παρατηρήσεις των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων οι οποίες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές.

Share: