Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την “ Προμήθεια τριών (03) VAN εξοπλισμένα με ραντάρ και θερμικές κάμερες ”

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την “Προμήθεια τριών (03) VAN εξοπλισμένα με ραντάρ και θερμικές κάμερες” συνολικού προϋπολογισμού 2.265.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/25670/2020/04-05-2020 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, στο διαδικτυακό τόπο του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του YNANΠ (www.ynanp.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις εμπρόθεσμα οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • "ΑΡΜΑΓΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ. Μ.ΕΠΕ”
  • "ALTUS LSA Εμπορική Κατασκευαστική Α.Ε.”
  • “Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.”
  • “DAREX S.A.”

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

  • ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ALTUS
  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ_DAREX

Επισυναπτόμενα σχετικά αρχεία:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ_DAREX

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ALTUS

Share: