Ανακοίνωση Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας ...

Ανακοίνωση Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής / Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας / Τμήμα Μελετών και ‘Εργων προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 186.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ: 150.000,00€ αξία ΦΠΑ 24%: 36.000,00€).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος Διαγωνισμού: 193928) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/ από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 29/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Share: