Ανακοίνωση Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο την «προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 200 κ.μ ημερησίως και λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης του δήμου Μεγίστης ...

Ανακοίνωση Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο την «προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 200 κ.μ ημερησίως και λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης του δήμου Μεγίστης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», με Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής / Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας / Τμήμα Μελετών και Έργων προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 200 Κ.Μ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ».

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης έως ένα (1) έτος (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), η οποία δύναται να ανέλθει σε ανώτατο ποσοστό έως 25% της αξίας της αρχικής σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (ίδια τιμή ανά κ.μ. νερού).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 582.700,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ: 469.920,00€ αξία ΦΠΑ 24%: 112.780,80€).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 145.675,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ: 117.480,00€, αξία ΦΠΑ 24%: 28.195,20€).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος Διαγωνισμού: 193675) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/ από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 27/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Share: