Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης&Προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,ανελκυστήρων&κλιματισμού κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π...

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων και κλιματισμού κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και παρακείμενου πύργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών»

  1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, οι τεχνικές προδιαγραφές/όροι διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων και κλιματισμού κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και παρακείμενου πύργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών» εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων), με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών απαιτήσεων, επί του προϋπολογισμού, επί του χρόνου παράδοσης, επί του κριτηρίου κατακύρωσης κ.ο.κ.
  2. H συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών οι τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ομοίως, στο επισυναπτόμενο αρχείο Πίνακας Στοιχείων Έργου, τίθενται πληροφορίες για την επικείμενη προμήθεια (προϋπολογισμός, δυνατότητα τμηματικής υποβολής, κριτήριο κατακύρωσης κλπ), ενώ στο επισυναπτόμενο αρχείο Γενικοί Όροι Διακήρυξης προς Δημόσια Διαβούλευση, τίθενται απαιτήσεις αναφορικά με τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής της επικείμενης Διακήρυξης, το χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών εκ μέρους των οικονομικών φορέων, τον τρόπο πληρωμής, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας κλπ. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.
  3. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με Μοναδικό Κωδικό: 2024DIAB27747 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων που έχουν αναρτηθεί στον εν λόγω σύνδεσμο, για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς Διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν την υποβολή πινάκων, σχεδίων, εικόνων, χαρτών ή φωτογραφιών, τότε τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο dipea.d@yna.gov.gr, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της διαβούλευσης που αφορούν.
  4. Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, προκειμένου να δοθεί στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς η δυνατότητα επιτόπιας αυτοψίας στις υπό συντήρηση εγκαταστάσεις με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών, δύναται να πραγματοποιηθούν επισκέψεις/επιτόπιες αυτοψίες/ενημερωτικές συναντήσεις των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων με αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π. στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Παρακείμενου Πύργου και στους προς συντήρηση χώρους, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σχετικής εγκρίσεως από Επισπεύδουσα Υπηρεσία [Διεύθυνση Προσωπικού (Δ.Π.) ΣΤ’]. Μετά το πέρας της επίσκεψης/επιτόπιας αυτοψίας, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.ynanp.gr) την ημέρα κατά την οποία αυτή πραγματοποιήθηκε. Επισημαίνεται ότι κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού προβλέπονται επισκέψεις/επιτόπιες αυτοψίες, οι οποίες θα είναι υποχρεωτικές (βλ. ενδεικτικά συναφώς τις παραγράφους 5.1.1 έως και 5.1.2., 5.1.3.3, 6.1.1 έως και 6.1.2, 7.1.3 έως και 7.1.6 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δημόσιας Διαβούλευσης) και η τυχόν επίσκεψη/επιτόπια αυτοψία στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την υποχρέωση των υποψηφίων οικονομικών φορέων για την πραγματοποίηση επίσκεψης στις εγκαταστάσεις των εν λόγω κτηρίων μετά τη δημοσίευση της επικείμενης Διακήρυξης και πριν την υποβολή της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών αυτής.
  5. Η παρούσα ανακοίνωση πρόκειται να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις», στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.ynanp.gr) στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις à Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις. O Πίνακας Στοιχείων Έργου, το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και οι Γενικοί Όροι Διακήρυξης προς Δημόσια Διαβούλευση και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις».
  6. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Share: