Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 07.09.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια επαναληπτική κλήρωση με σκοπό την πλήρωση της θέσης του Προέδρου, της υπό συγκρότηση έκτακτης πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την αριθ. 01/2020 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο που αφορά στην «Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και συγκεκριμένα για την προμήθεια δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Σκαφών μήκους άνω των 30 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# [ΕΙΔΟΣ (Α) - Συστημικός Αριθμός: 89136], με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Share: