Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικών Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 04.08.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες επαναληπτικές κληρώσεις με σκοπό την πλήρωση των θέσεων των Προέδρων και αναπληρωτών αυτών, των υπό συγκρότηση δύο (02) έκτακτων πενταμελών επιτροπών αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την αριθ. 01/2020 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο που αφορά στην «Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και συγκεκριμένα για την προμήθεια δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Σκαφών μήκους άνω των 30 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# [ΕΙΔΟΣ (Α) - Συστημικός Αριθμός: 89136] και τεσσάρων (04) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #10.400.000,00€# [ΕΙΔΟΣ (Β) - Συστημικός Αριθμός: 89137], συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #40.400.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Share: