Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 21-8-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση των κάτωθι ετήσιων Επιτροπών προμηθειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020-2021:

i)Πενταμελής Επιτροπή διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων πλην των συνοπτικών διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Αναπληρωτής Πρόεδρος-Αναπληρωματικά Μέλη και Αναπληρωτής Γραμματέας),

ii)Δύο (02)Τριμελείς Eπιτροπές διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη-Γραμματείς),

iii)Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών σε θέματα προμηθειών (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη-Γραμματείς)

iv) Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών - παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας άνω των 60.000 χωρίς Φ.Π.Α. (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη) και

v)Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών - παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας από 2.500 ευρώ έως 60.000 χωρίς Φ.Π.Α. (Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη).

Share: