Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 02.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις με σκοπό την αντικατάσταση μελών από τις κάτωθι έκτακτες επιτροπές:

(i) Αριθ. Πρωτ.: 2834.2/56586/2018/25-07-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Απόφαση «Συγκρότησης πενταμελούς έκτακτης επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Επισκευή αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 416”» (ΑΔΑ: 7Ν3Α4653ΠΩ -Γ2Τ).

(ii) Αριθ. Πρωτ.: 2834.2/12126/2020/20-02-2020 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Απόφαση Συγκρότησης τριμελών έκτακτων Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της αρίθ.11/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΨΞΤΘ4653ΠΩ-ΦΧ2) για την «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής» (ΨΑΧΞ4653ΠΩ-ΜΣΛ).

Επισκευή σκάφους ΔΙΠΕΑ
Share: