Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 13-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση των κάτωθι ετήσιων Επιτροπών προμηθειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2022:

(i). ‘’Επιτροπή Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων αξίας άνω των 30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.΄΄(πενταμελής σύνθεση)

(ii).‘’Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών (αγαθών - παροχής Υπηρεσιών) αξίας άνω των 30.000 € χωρίς Φ.Π.Α.΄΄(τριμελής σύνθεση)

(iii). ‘’Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα Προμηθειών των Ν. 4412/2016 και 3978/2011΄΄(πενταμελής σύνθεση)

(iv).‘’Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών, αξίας από 2.500€ έως 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.΄΄(τριμελής σύνθεση) .

Share: