Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 02.07.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις με σκοπό τη συγκρότηση δύο (02) έκτακτων πενταμελών επιτροπών αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την αριθ. 01/2020 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο που αφορά στην «Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και συγκεκριμένα για την προμήθεια δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Σκαφών μήκους άνω των 30 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# [ΕΙΔΟΣ (Α) - Συστημικός Αριθμός: 89136] και τεσσάρων (04) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #10.400.000,00€# [ΕΙΔΟΣ (Β) - Συστημικός Αριθμός: 89137], συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #40.400.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Share: