Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 5-10-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο γραφείο 403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

του πρώτου (1ου) τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» σύμφωνα με τους όρους της αριθ.08/ΓΓΕ/2022 Συμφωνίας Πλαίσιο και της αριθ.07/2021 Διακήρυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Share: